Zobacz nasz profil na Facebooku

Publiczne Gimnazjum

im. Ofiar Katynia w Piątnicy
Przykładowy opis z aktywnym odnośnikiem, Szablony HTML.

PSYCHOLOG SZKOLNY

informuje

ZADANIA I OBOWIĄZKI PSYCHOLOGA SZKOLNEGO
Publicznego Gimnazjum w Piątnicy:

 1. Doradztwo psychologiczne dla uczniów, rodziców, nauczycieli.

 2. Pomoc i wspieranie uczniów i ich rodzin w sytuacjach trudnych, kryzysowych, w tym konsultacje indywidualne.

 3. Badanie zasięgu i zakresu zjawisk patologicznych wśród uczniów gimnazjum i podejmowanie oddziaływań minimalizujących ich wpływ.

 4. Określenie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.

 5. Diagnoza ogólnych predyspozycji intelektualnych uczniów. Indywidualne badania psychologiczne uczniów szczególnie uzdolnionych.

 6. Badania predyspozycji osobowościowych uczniów sprawiających trudności wychowawcze lub mających zaburzenia zachowania i emocji.

 7. Diagnoza zachowań agresywnych wśród uczniów gimnazjum oraz inne badania psychologiczne lub ankietowe wynikające z bieżących potrzeb szkoły lub zaistniałej sytuacji.

 8. Terapia indywidualna uczniów szczególnie tzw. „trudnych”.

 9. Współtworzenie i wdrażanie programów wychowawczo-profilaktyczno-edukacyjnych wspomagających kształtowanie osobowości młodego człowieka. Tematyka zajęć zgodna z bieżącymi potrzebami, do uzgodnienia z wychowawcami.

 10. Udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się.

 11. Wsparcie rodziny w procesie dydaktyczno - wychowawczym wychowującym dziecko z dysfunkcjami rozwojowymi.

 12. Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 13. Pedagogizacja rodziców: indywidualna lub grupowa, tematyka w zależności od bieżących potrzeb, po konsultacji z wychowawcami klasowymi i dyrekcją szkoły.

 14. Współpraca z instytucjami niosącymi pomoc rodzinie w sytuacjach kryzysowych, m in.:  GOPS, policja, sąd, specjalistyczne poradnie, prokuratura, kuratorzy sądowi, itp.

 15. Współpraca z pedagogiem szkolnym, doradcą zawodowym, pielęgniarką szkolną, radą pedagogiczną, dyrekcją szkoły w bieżących sprawach.


Praca z dzieckiem dyslektycznym – mgr Zofia Reterska

Dziecko w rodzinie alkoholowej - mgr Zofia Reterska

 

 

Opracowała:
mgr Zofia Reterska - psycholog
DO GÓRY